КАК ГУБЕЩОТО ДРУЖЕСТВО ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ХАРЧИ МИЛИОНИ ЗА АДВОКАТИ?

Автор: 5Gmedia , 12:53, 12 март 2019

През 2015 година „Топлофикация София“ е платила близо 2.25 млн. лева на адвокатски дружества, въпреки че за нея работят 19 юрисконсулти. Пак за тази година дружеството е начислило над 4,2 млн. лева за юридически такси при съдебни, изпълнителни и заповедни производства. Тези данни представи омбудсманът Мая Манолова, като информацията й беше дадена от дружеството днес, след като в края на февруари столичният административен съд задължи „Топлофикация“ да направи това.

Съдебните дела продължиха близо три години. Те започнаха заради отказа на ръководството на "Топлофикация София" да даде исканата информация за какво са похарчени събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения за близо 15 млн. лева, които дружеството прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите му са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от енергийния регулатор.

От "Топлофикация София" посочват, че през 2015 година имат 8 договора за правна помощ и процесуално представителство с адвокатски дружества. Изплатените възнаграждения по тях са 2 245 401 лева и 77 стотинки. В същото време юристите на дружеството за същия период са получили 269 290 лева. От тези пари материалните стимули за добре свършена работа възлизат на малко над 11 000 лева.

Същевременно "Топлофикация" е наемала и външни юристи за по-сложните дела, които са свързани с дългове на фирми.

“Топлофикация София” начислява такса за юридически услуги на некоректните си длъжници в минимален размер от 300 лева.

 

Ето въпросите на Мая Манолова към дружеството и отговорите на тях:

1. Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от "Топлофикация София" ЕАД за 2015 год.?

Присъдените юрисконсултски възнаграждения в полза на "Топлофикация София" ЕАД по съдебни, изпълнителни и заповедни производства, образувани от дружеството през 2015 г., са общо в размер на 4 232 303,29 лв.

2. Колко от присъдените на топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?

Реализираните приходи от присъдени юрисконсултски възнаграждения по съдебни, изпълнителни и заповедни дела за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са общо в размер на 2 236 825,35 лв. Осчетоводени са по сметка 709: Приходи от други продажби.

3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?

През 2015 г. "Топлофикация София" ЕАД е било в трудови правоотношения с 19 лица, заемащи длъжността "юрисконсулт" в дружеството. Начислените брутни трудови възнаграждения на юрисконсултите през 2015 г. са общо в размер на 269 608,51 лв., в т.ч. основни заплати и възнаграждения по Кодекса на труда 258 290,18 лв. и 11 318,33 лв. за материално стимулиране. На служителите са изплатени средства по СБКО в размер на 76 554,82 лв. и за закупуване на работно облекло и очила - 3550,54 лв.

4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?

Средствата за допълнително материално стимулиране изплатени на юрисконсултите през 2015 г. са в общ размер на 11 318,33 лв.

5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?

През 2015 г., разходите за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му са размер на 2480,00 лв.

6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?

Във връзка с принудително събиране на дължими суми, на основание чл. 154, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс /в сила от 01.03.2008г./, от битови и небитови клиенти - неизправни длъжници на "Топлофикация София" ЕАД, за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. в Софийски районен съд са депозирани 17 555 броя заявления за издаване на заповед за изпълнение за неплатени задължения за топлинна енергия на стойност 30 234 714, 48 лв., съответно при частни съдебни изпълнители са образувани 6 226 изпълнителни дела за неплатени задължения на стойност 14 737 114, 99 лв.

Образуваните през 2015 г. производства по общия исков ред, по които Дружеството е страна са 5 736, като 5 051 дела са образувани въз основа на искови молби, изготвени от юристите в дирекция "Правна" и 685 образувани от клиенти срещу "Топлофикация София" ЕАД. Завеждането на дела за неплатени задължени за потребена топлинна енергия от неизправните длъжници, цели защита на интересите на дружеството и на всички негови лоялни клиенти. Действията по събиране на задълженията са съобразени и с изтичащата погасителна давност.

7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?

Приходите от юрисконсултски възнаграждения през 2015 г. са част от всички приходи на дружеството и формират данъчния финансов резултат, който за посочения период е загуба, и съответно не подлежи на облагане, с данък печалба.

8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?

Приходите от юрисконсултски възнаграждения не се изплащат на юрисконсултите в дружеството.

9.Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?

През 2015 г. между "Топлофикация София" ЕАД и адвокатски дружества са сключени 8 броя договори за правна помощ и процесуално представителство. Изплатените възнаграждения са в общ размер на 2 245 401,77 лв. и са определени в минимален размер в съответствие с Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, която е задължителна и установява минималните размери, под които не е допустимо уговарянето на възнаграждения за предоставяните от адвокатите услуги.

10.По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?

"Топлофикация София" ЕАД е възложило на адвокатски дружества през 2015 г. процесуално представителство по 7 съдебни производства само с търговски дружества, които се отличават със сериозна фактическа и правна сложност, а така също и със значителен материален интерес, възлизащ на 142 922 174,00 лв. Процесуалното представителство по дела срещу клиенти на дружеството се осъществява само и единствено от юрисконсулти в трудово правоотношение със същото.

Последни новини

Общо гласували: 14

Анкета

КЪДЕ ЩЕ ПОЧИВАТЕ ТОВА ЛЯТО?
Нямам финансова възможност за почивка
7 гласували / 50%
На планина
4 гласували / 28.57%
На българското Черноморие
3 гласували / 21.43%